موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری
کارگاه های موسسه

اهداف تشكيل کارگاه و آموزش های تخصصی

 

 

توجه خاصي كه در دهه اخير در جهان به آموزشهاي تخصصی ضمن خدمت معطوف شده است ، حاكي از اين حقيقت است كه اين آموزشها تنها راه تربيت نيروي انساني متخصص و ابزار مهمي در ارتقاء كيفيت خدمات ، محصولات و ابداع و نوع آوري است .

با توجه به اينكه رشد سريع تكنولوژي، تغييرات و تاثيرات عميقي در مسائل اجتماعي و اقتصادي بدنبال داشته است، اتخاذ روشهايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با توسعه تكنولوژي و تحول و متضمن تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز آن باشد، اجتناب ناپذير است.

تجربه و مطالعه نشان داده است كه يكي از مناسب ترين روش هاي آموزشي كه جوابگوي امر مزبور مي باشد «دوره هاي آموزشي تخصصی كوتاه مدت» است. اين روش بدين لحاظ حائز اهميت است كه در ماهيت برنامه ها، مطالب و محتواي درسي فراگیران بند های زير مشاهده مي شود:

 

کارگاه اتومکانیک موسسه

 

 

1-    ملاك و معيار براي انتخاب مواد و موضوعات دوره هاي آموزشي كوتاه مدت(اعم از دروس عملي و نظري)، ايجاد مهارتها براي جوابگويي به نيازهاي متنوع مشاغل و روشهاي جديد و نوين كار و آماده ساختن افراد براي احراز شغلي مفيد و انجام كار مناسب و درخور شخصيت والاي انسان، مي باشد.

2-    محتواي برنامه هاي آموزشي، سازگاري انسانها در برابر مسائل علمي و شايستگي آنان براي سازندگي کشور را، تضمين مي نمايد.

3-    ايجاد مهارتهاي تخصصي از طريق شركت در دوره هاي تخصصي كوتاه مدت در زمره هداف اين دوره ها مي باشد.

4-    برنامه هاي آموزشي دوره هاي كوتاه مدت در دو جهت يادگيري مهارتهاي علمي و فني و تغيير رفتار سازماني طراحي و اجرا مي شود و يادگيري را در جهت تغيير رفتار مطلوب سازماني، مهیا میسازد.

5- هرچند كه دردوره هاي آموزشي ، آموزش مهارت ها به افراد براي انجام كارهاي محوله اهميت دارد ، ليكن دردوره هاي مزبور نكاتي منظورمي شود تا كارآموزان با فراگيري آنها ضوابط ومعيارهاي سازماني را رعايت نموده وتاثير فعاليتهاي آنان درجهت اهداف سازمان افزون گردد.

 

کارگاه های مجهز موسسه

 

 

جدیدترین مطالب