موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری


مجموع 20 و 4؟