موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری
امور فناوری اطلاعات

 

 

 

آقای قاسم آقاجانی

رشته تحصیلی: مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات

  aghajani101@gmail.com   

 

 

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود سازمان ها برجای گذارد،  قدرت فراوان فناوریهای اطلاعاتی  در بهبود و اعتلای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، باید آن را محور تمام راهبردهای توسعه قرار دهیم.بر همین اساس نظریه‌هایی مانند ایجاد دولتهای الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و تجارت الکترونیکی مطرح گردید و ظرف چند سال اخیر در برخی از کشورها پیشرفتهای قابل توجهی نموده است. مزایای عملی شدن این نظریه‌ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یک بحث جهانی و قابل توجه جوامع مختلف مبدل کرده که یکی از آنها، بحث ایجاد آموزش های الکترونیکی در موسسات و مراکز مختلف دانشگاهی است.