موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

دروس آنلاین

ارسال شده در تاریخ 1399/01/18 | توسط : مدیر سایت

لیست کلاس های مقطع کاردانی و کارشناسی که بصورت انلاین برگزار می شوند بترتیب زیر می باشد:

 

-درس مقدمات جامعه شناسی ورزشی (سشنبه ها ساعت 8 صبح) استاد سارا نوری

-درس مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی (سشنبه ها ساعت 10 صبح ) استاد سارا نوری

-درس ایمنی و بهداشت فردی در ورزش (سشنبه ها ساعت 12 ظهر) استاد سارا نوری

-درس سنجش و اندازه گیری (سشنبه ها ساعت 17 ) استاد سارا نوری

-درس یادگیری حرکتی (چهارشنبه ها ساعت 8 صبح) استاد مریم محمدی

-درس ماشین الکتریکی (چهارشنبه ها ساعت 8 صبح) استاد مهدی آذری

-درس سیمینار (پنجشنبه ها ساعت 17 عصر) استاد مهدی آذری

-درس الکترونیک خودرو ( پنجشنبه ها ساعت 10 صبح ) استاد نیاجلیلی

-درس خواص فیزیکی و شناخت مواد (پنجشنبه ها ساعت 17 عصر) استاد نیاجلیلی

-درس رشد و تکامل حرکتی (پنجشنبه ها ساعت 8 صبح ) استاد آقاجانی

-درس حرکت شناسی (پنجشنبه ها ساعت 10 صبح ) استاد آقاجانی

-درس فیزیولوژی ورزشی (پنجشنبه ها ساعت 12 ظهر ) استاد آقاجانی

-درس فیزیولوژی انسانی ( پنجشنبه ها ساعت 14 ظهر ) استاد آقاجانی

-درس متون خارجه در علوم ورزشی ( پنجشنبه ها ساعت 12 ظهر) استاد پروانه شمامی

-درس مدیریت اوقات فراغت و ورزش ها (پنجشنبه ها ساعت 14 ) استاد علوی

 

 

لینک کلاس هر استاد بصورت مجزا و بترتیب زیر می باشد:

استاد سارا نوری

https://www.skyroom.online/ch/gil/nouri

استاد مریم محمدی

https://www.skyroom.online/ch/gil/mohamadi

استاد مهدی آذری

https://www.skyroom.online/ch/gil/azari

استاد نیاجلیلی

https://www.skyroom.online/ch/gil/niajalili

استاد آقاجانی

https://www.skyroom.online/ch/gil/aghajani

استاد پروانه شمامی

https://www.skyroom.online/ch/gil/parvane

استاد علوی

https://www.skyroom.online/ch/gil/alavi

 

 

 

 

 

-درس مدیریت اوقات فراغت و ورزش ها (پنجشنبه ها ساعت 14 ) استاد علوی

کلاس استاد علوی

https://www.skyroom.online/ch/gil/alavi