موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری
اهداف و برنامه ها

بیانیه ماموریت و اهداف موسسه آموزش عالی گیل

 

 

 

موسسه عالی گیل به تبعیت از اهداف و آرمان های بنیانگذاران خود ماموریت خود را توانمند سازی فارغ التحصیلان موسسه با سه ویژگی تاثیرگذاری، خودسامانی و شایستگی علمی می داند.

این سه ویژگی را با استفاده از معیارهای تعیین شده در مراحل تحصیلی دانشجویان مورد ارزیابی و پایش دائمی قرار می دهد.

  • منظور تحقق ماموریت موسسه رویکردهای زیر در برنامه های اجرایی و فرآیندهای موسسه به کار گرفته می شوند:

 

  •  پذیریش الگوی موفق
  •  بهره گیری از روشهای مورد استفاده الگوی موفق اعم از سخت افزار و نرم افزار
  •  بهره گیری از روش های آموزش و پژوهش راه دور
  •  بهره گیری حداکثری از IT در کلیه فرآیندهای موسسه
  • استفاده از رویکرد ارتباط موسسه با صنعت صرفا با رویکرد نرم افزاری و انتقال دانش
  •  تطابق فعالیتهای علمی و پژوهشی و پایان های دانشجویان با نیازهای محلی، استانی، منطقه ای و ملی
  •  رعایت الزامات و استانداردهای ملی آموزش عالی

موسسه آموزش عالی گیل با استفاده از مشاوران و همکاران مجرب واحد آموزش تلاش دارد اهداف و ماموریت خود را جهت اعمال بهبود مستمر به شکل ماهانه پایش و ارزیابی نماید.

 اساتید، مدیران و همه مسئولین موسسه در صدد اجرای موفق وظایف خود جهت تحقق ماموریت و اهداف موسسه هستند و خود را متعهد به برنامه های اجرایی جهت تحقق ماموریت می دانند.

 

جدیدترین مطالب