موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری
معاونت آموزشی موسسه گیل

 

معاون آموزشی موسسه

دکتر سجاد اختری

رشته تحصیلی: حقوق کیفری وجرم شناسی روزانه دانشگاه قم

تماس: 34672257

رزومه

 

 

مدیر آموزش

آقای رضا شعاعی پشته

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابرسی

تماس: 34675447

 

 

کارشناس آموزش

آقای حبیب پورشمس

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد هواشناسی

تماس: 34672257