قابل توجه کلیه دانشجویان رشته مکانیک خودرو
1395-03-25

تاریخ امتحان درس طراحی اجزاء ماشین استاد محمدی از روز شنبه مورخ 95/03/29 به روز شنبه مورخ 95/04/05 تغییر یافت.