به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند
1395-03-05
به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند

اطلاعیه در خصوص درس سمینار

دانشجویان کارشناسی ارشد

 

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند:

مهلت انتخاب موضوع و استاد درس سمینار تا تاریخ 95/03/31 می باشد، بنابراین دانشجویان بایستی فرمهای مربوطه را از سایت دانشگاه دانلود نموده و به استاد راهنمای مربوطه مراجعه نمایند و به درخواست دانشجویانی که خارج از زمان تعیین شده مراجعه نمایند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اسامی اساتید درس سمینار:

  •        دکتر زارع پور
  •        دکتر معصوم نژاد
  •        مهندس آتش پروا
  •        مهندس حقگو
  •        مهندس حسامی


* دانلود لیست علاقه مندی و عناوین پیشنهادی درس سمینار*