قابل توجه دانشجویان گرامی
1394-12-19

آندسته از دانشجویانی که در ترم جاری، تاکنون بیش از سه جلسه غیبت دارند جهت مشخص نمودن وضعیت درسی خود به واحد آموزش مراجعه نمایند.