قابل توجه کلیه دانشجویان ترم آخر رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
1394-07-24

دانشجویان محترم می توانند تا تاریخ 94/07/26 نسبت به تعیین محل کارآموزی و  تعیین عنوان پروژه خود اقدام نمایند.

واحد آموزش موسسه آموزش عالی گیل