موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

دانلود جزوات

ارسال شده در تاریخ 1400/03/02 | توسط : مدیر سایت

دانلود جزوات اساتید فعال در نیمسال

جزوات دروس دکتر ایتامی دانلود
جزوات دروس دکتر آذری دانلود
جزوات دروس دکتر بستانی دانلود
جزوات دروس دکتر پاکنژاد دانلود
جزوات دروس دکتر رحیمی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

جزوات دروس استاد نوروزی دانلود
جزوات دروس استاد فدایی دانلود
جزوات دروس استاد قاسمی دانلود
جزوات دروس استاد محب تقوا

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

جزوات دروس استاد مرتضایی دانلود
جزوات دروس استاد میلاد محمدی

دانلود 1

دانلود 2

جزوات دروس استاد نیاجلیلی

دانلود

دانلود

جزوات دروس استاد یوسفی دانلود
جزوات دروس استاد اصلانی

دانلود

دانلود

جزوات دروس استاد اسماعیل حسینی

دانلود 1

دانلود 2

جزوات دروس خانم دادوند

دانلود

دانلود

جزوات دروس استاد پورشمس

دانلود

دانلود

جزوات دروس استاد اکوان

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

حسابداری صنعتی 1

آمار و کاربرد آن در مدیریت

اصول حسابداری 1

جزوات دروس استاد شعاعی دانلود
جزوات دروس استاد شعبانی

دانلود

دانلود 

دانلود

جزوات دروس استاد اعتدادی دانلود

جزوات دروس مهندس نعمتی

دانلود

 

 

جزوات دروس مهندس قلی پور          دانلود 1           دانلود2

 

جزوات دروس خانم حسینی نصب                   دانلود

جزوات دروس مهندس پروانه                          دانلود

جزوات دروس مهندس علوی                          دانلود

جزوات دروس دکتر آتش پروا                         دانلود

جزوات دروس خانم اکوان                         دانلود

جزوات دروس عباس دادوند           دانلود1     دانلود جدید    دانلود

 

جزوات دروس خانم محمدی                       دانلوجد

جزوات دروس خانم حیدرزاده                       دانلود

جزوات دروس استاد هادی آذری                       دانلود

جزوات دروس استاد خانم سارا میرزایی                دانلود

جزوات دروس استاد خانم پرستو فولادبند               دانلود

جزوات دروس استاد معافی                      دانلود