جلسه ارائه پروژه smart port

مکان: اداره بنادر انزلی

 با حضور آقایان

دکتر رضایی پور ، مهندس بخشی زاده و دکتر مشتاقی

۱۳۹۸-۴-۲۶ ۱۵:۵۳:۲۳ +۰۰:۰۰